Reklamacje/Zwroty

REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne. Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w opisie produktu.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
 3. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową bądź w formie pisemnej na adres Sklepu w celu zgłoszenia reklamacji oraz ustalenia ze Sprzedającym sposobu odesłania reklamowanego Towaru pod adres Biura Obsługi Klienta.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający zaleca podanie danych kontaktowych Klienta (imię, nazwisko, adres), numer zamówienia, nazwę produktu reklamowanego, dokładny opis wady (wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację), żądania wobec Sprzedającego a także dołączenie dokumentu sprzedaży.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. Sklep pokrywa koszty odesłania towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Zwrot pieniędzy za reklamowany towar następuje tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Zwrot następuje w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wysyłki pokrywa Klient.
 10. Towary sprzedawane w Sklepie nie posiadają gwarancji, co oznacza, że Klient może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad towaru jedynie na podstawie rękojmi za wady.

 

ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. W trosce o komfort Konsumenta, Sklep przedłuża ustawowy termin do odstąpienia od umowy: Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki (po uprzednim skontaktowaniu się drogą telefoniczną lub mailową z obsługą sklepu).
 3. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy a także wzór formularza odstąpienia od umowy znajdą Państwo tutaj. Konsument może posłużyć się udostępnionym wzorem, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Zaleca się oznaczenie przesyłki ze zwracanym towarem numerem zamówienia (w celu ułatwienia identyfikacji).
 5. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru oraz kosztom wysyłki związanym z dostawą towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 7. Zwrot pieniędzy za zwrócony towar następuje tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sklep nie zwraca kosztów odesłania towaru do Sklepu.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, niezbędne jest poinformowanie nas:

MKM Import Michael Moore
ul. Oppmana 2
60-195 Poznań
tel: 532 105 110
e-mail: info@vitaoaza.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej).

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–Adresat

MKM Import Michael Moore
ul. Oppmana 2
60-195 Poznań
tel: 532 105 110
e-mail: info@vitaoaza.pl

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)………………………

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………

–Adres konsumenta(-ów)………………………

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………

–Data………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.